Arthur Balfour


Profession: Statesman


Enthusiasm moves the world.
Arthur Balfour